KONTAKTY

Internetový obchod Baruška
Jakobyho 6
Košice
tel: 0915 858 077
fax: 0905 915 948
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 999,00 €
naša cena 419,00 €
naša cena 389,00 €

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom podľa § 1 zák.č. 108/2000 Z.z. a internetovým obchodom www.vasekociky.sk ("ďalej len "predávajúci"). Tieto podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.vasekociky.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodným aj reklamačnými  podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.Objednávka bude potvrdená do 24 hodín e-mailom, prípadne telefonicky. V prípade nejasností bude predávajúci kontaktovať kupujúceho. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Rozmery, váha a iné údaje uvádzané na našich stránkach sú údajmi nezáväznými a vychádzajú z údajov výrobcu. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať riadne zabalený a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavený slovenským návodom a vyplneným záručným listom. V niektorých prípadoch, najmä cenovo náročnejších produktoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy úhradu finančnej zálohy vo výške 50% z celkovej sumy objednávky resp. zaplatenie celej sumy objednávky vopred. V prípade neuhradenia zálohy resp. celej sumy predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne, spravidla 1-30 dní od prijatia objednávky.

4. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,
 • prípadné predĺženie dodacej lehoty resp. nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať,
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


V prípade, že kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 165,00 EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra resp. doklad o kúpe, ktorý je pripojený ku každej objednávke, a ktorý slúži zároveň aj ako dodací list.

6. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame poštou, prepravnou spoločnosťou alebo vlastnou dopravou na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. Pri objednávkach do sumy 160,- EUR vrátane si účtujeme sumu 5,- EUR ako poštovné a balné, pri objednávkach nad sumu 160,- EUR je poštovné a balné zdarma. Pri osobnom odbere si zákazník tovar vyzdvihne v sídle firmy po vzájomnej dohode.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého je zásielka posielaná.

Formy platby:

 • dobierka,
 • bankový prevod,
 • hotovosť.

Pri platbe bankovým prevodom resp. vkladom na bankový účet bude objednávka odoslaná až po pripisaní sumy na bankový účet.

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať. Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

8. Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je v zmysle  zák. č. 102/2014 § 7 ods. 1 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia. Je potrebné vyplniť formulár, ktorý si môžte stiahnuť TU. Kupujúci je povinný nás o tom vopred informovať telefonicky alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v záložke kontakt. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla prevádzkovateľa v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru a to do 15 dní od prijatia tovaru.

9. Reklamačný poriadok

Záručná doba výrobkov je štandardne 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.), pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.). Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravnej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla firmy. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, záručný list, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k výrobnej vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo  vráteniu  cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody,
 • prapätí resp. úderom blesku,
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.


Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

10. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vasekociky.sk je:

Kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj:

Vrátna 3, 043 79 Košice 1


OGZlN